• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

Why SEAS?

การเรียนในสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา นับว่าเป็นการสร้างระบวนการเรียนรู้บนพื้นฐานของการเรียนประวัติศาสตร์ ผ่านการสร้างความเข้าใจผ่านบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเพื่อนบ้าน โดยเป้าประสงค์ของผู้เรียนส่วนใหญ่เล็งเห็นประโยชน์จากกระแสความร่วมมือภายในภูมิภาค หรือ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ที่จะสามารถนำเอาความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน จวบจนพัฒนาไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งถือว่าหลักสูตรที่ผ่านมาเป็นการประสบความสำเร็จขั้นต้นที่เหล่านักศึกษาที่จบไปสามารถเข้าสู่กระบวนการทำงานในท้องตลาดได้อย่างเหมาะสม

นายจิรกฤต รุ่งจิรโรจน์ (พี่บูม)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาคพิเศษ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานการศึกษาและวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาตรีทุกสาขาทางด้านสังคมศาสตร์

ภาพกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรม