• โครงการ “ย้อนดูความสัมพันธ์สยาม – ล้านนา: ศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อสมัย ครูบาเจ้าศรีวิชัย” ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
  • โครงการ “ย้อนดูความสัมพันธ์สยาม – ล้านนา: ศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อสมัย ครูบาเจ้าศรีวิชัย” ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
  • โครงการ “ย้อนดูความสัมพันธ์สยาม – ล้านนา: ศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อสมัย ครูบาเจ้าศรีวิชัย” ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
  • โครงการ “ย้อนดูความสัมพันธ์สยาม – ล้านนา: ศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อสมัย ครูบาเจ้าศรีวิชัย” ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
  • โครงการ “ย้อนดูความสัมพันธ์สยาม – ล้านนา: ศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อสมัย ครูบาเจ้าศรีวิชัย” ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

โครงการ “ย้อนดูความสัมพันธ์สยาม – ล้านนา: ศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อสมัย ครูบาเจ้าศรีวิชัย” ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

โครงการ “ย้อนดูความสัมพันธ์สยาม – ล้านนา: ศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อสมัย ครูบาเจ้าศรีวิชัย” ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จัดขึ้นในวันที่ ๑๐-๑4 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับนิสิตหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ๐๑๔๗๐๔๗๓ พิพิธภัณฑ์ศึกษาและการจัดการวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และรายวิชา ๐๑๔๗๐๓๗๑ ศาสนาและความคิดทางสังคมการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีนิสิตหลักสูตรประวัติศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ๐๑๔๕๒๓๗๒ พิพิธภัณฑ์ศึกษากับการจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์ในประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ