• โครงการ
  • โครงการ
  • โครงการ
  • โครงการ
  • โครงการ

โครงการ "รักษ์ป่า พัฒนาคน รุ่นที่ 12”

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการ “รักษ์ป่า พัฒนาคน รุ่นที่ 12” ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน อำเภอคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตในสาขาได้เห็นถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงเพื่อให้นิสิตตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งเเวดล้อม อีกทั้งยังมีการพัฒนาทักษะด้านบุคคล ส่งผลให้นิสิตใหม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนนิสิต ได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มฝึกความมีระเบียบวินัย รู้จักการเสียสละทั้งต่อตนเองและส่วนรวม เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม

ภาพรวมกิจกรรมทั้งหมด ทีนี่

ชมภาพวีดีโอการทำกิจกรรมโดยรวม ที่นี่