• “โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2561
  • “โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2561
  • “โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2561
  • “โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2561
  • “โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2561

“โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2561

“โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2561
จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 16 เมษายน 2562 ณ The International College of Zhejiang University โดยจะนำนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ชั้นปีที่ 4 ออกไปเข้าร่วมแลกเปลี่ยน ศึกษาเรียนรู้องค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ต่างๆ และการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมนอกสถานที่กับคณาจารย์และนักศึกษาของ
The International College of Zhejiang University