• โครงการ “แหล่งมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร”
  • โครงการ “แหล่งมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร”
  • โครงการ “แหล่งมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร”
  • โครงการ “แหล่งมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร”
  • โครงการ “แหล่งมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร”

โครงการ “แหล่งมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร”

ด้วยโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา 01470272 แหล่งมรดกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Heritage Sites in Southeast Asia) ให้กับนิสิตสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญ ความหมาย และกระบวนการกำหนดแหล่งมรดกที่มีต่อรัฐและประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และความขัดแย้งของแหล่งมรดก โบราณคดี ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐาน ตลอดจนศิลปะและโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันจะช่วยให้นิสิตเข้าใจพัฒนาการของแหล่งมรดกในภูมิภาคนี้ได้เป็นอย่างดี 

ทางโครงการฯ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการ “แหล่งมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร” ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นในวันที่ 27 – 29 มกราคม พ.ศ. 2566 เพื่อนำนิสิตไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โบราณสถานและพิพิธภัณฑ์ รวมถึงสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีเป็นแหล่งมรดกในจังหวัดลพบุรี พิษณุโลก สุโขทัย และกำแพงเพชร ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในวัฒนธรรมเขมร ศิลปกรรมไทยยุคสุโขทัย และอยุธยา อันจะช่วยให้นิสิตมีความเข้าใจพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของรัฐโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น และให้นิสิตได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงอันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป

 

ภาพบรรยากาศโดยรวม คลิกที่นี่