• โครงการ
  • โครงการ
  • โครงการ
  • โครงการ
  • โครงการ

โครงการ "ศิลปะและโบราณคดีสัญจร” ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา 01470272 ศิลปะและโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Arts and Archaeology in Southeast Asia) ให้กับนิสิตสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและความหมายของโบราณคดี ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐาน ตลอดจนศิลปะและโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันจะช่วยให้นิสิตเข้าใจพัฒนาการของรัฐโบราณในภูมิภาคนี้ได้เป็นอย่างดี จึงจัดทำ “โครงการศิลปะและโบราณคดีสัญจร” ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เพื่อนำนิสิตไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โบราณสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในวัฒนธรรมเขมร ศิลปกรรมไทยยุคสุโขทัย และอยุธยา อันจะช่วยให้นิสิตมีความเข้าใจพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของรัฐโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น และให้นิสิตได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงอันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป