• โครงการ “แหล่งมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร” ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2566
  • โครงการ “แหล่งมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร” ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2566
  • โครงการ “แหล่งมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร” ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2566
  • โครงการ “แหล่งมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร” ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2566
  • โครงการ “แหล่งมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร” ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการ “แหล่งมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร” ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา 01470272 แหล่งมรดกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Heritage Sites in Southeast Asia) ให้กับนิสิตสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญ ความหมาย และกระบวนการกำหนดแหล่งมรดกทั้งทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีต่อรัฐและประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และความขัดแย้งของแหล่งมรดก รวมไปถึงตระหนักถึงความสำคัญทางโบราณคดีโดยพิจารณาจากระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐาน ตลอดจนศิลปะและโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันจะช่วยให้นิสิตเข้าใจพัฒนาการของแหล่งมรดกในภูมิภาคนี้ได้เป็นอย่างดี จึงจัดทำโครงการ “แหล่งมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร” ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้นในวันที่ 5 – 7 มกราคม พ.ศ. 2567 เพื่อนำนิสิตไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โบราณสถานและพิพิธภัณฑ์ รวมถึงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีเป็นแหล่งมรดกในจังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ และเพชรบูรณ์.

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

หรือติดตามภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook page