• โครงการ “พัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมในการทำงาน” ประจำปีการศึกษา 2561
  • โครงการ “พัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมในการทำงาน” ประจำปีการศึกษา 2561
  • โครงการ “พัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมในการทำงาน” ประจำปีการศึกษา 2561
  • โครงการ “พัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมในการทำงาน” ประจำปีการศึกษา 2561
  • โครงการ “พัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมในการทำงาน” ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการ “พัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมในการทำงาน” ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการ “พัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมในการทำงาน” ประจำปีการศึกษา 2561
จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม สค.3-501 คณะสังคมศาสตร์ ให้กับนิสิตในหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัสนิสิต 58) ที่กำลังจะจบการศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 จำนวน 41 คน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ เพิ่มโอกาสและเพิ่มศักยภาพให้แก่นิสิต ตลอดจนเพิ่มความมั่นใจในการสมัครงาน สัมภาษณ์งาน จนนำไปสู่การได้รับคัดเลือกเข้าทำงานตามสายงานที่นิสิตสนใจ