• โครงการ
  • โครงการ
  • โครงการ
  • โครงการ
  • โครงการ

โครงการ"พัฒนาศักยภาพนิสิตด้านภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ" ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

“โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครั้งที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2561
จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-22 มีนาคม 2562  ณ Center for International Education, University of Social Sciences and Humanities, Ho Chi Minh 
โดยได้นำนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ชั้นปีที่ 4 รหัส 58 จำนวน 8 คนออกไปเข้าร่วมแลกเปลี่ยน ศึกษาเรียนรู้องค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ต่างๆ และการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมนอกสถานที่กับคณาจารย์และนักศึกษาของ Center for International Education, University of Social Sciences and Humanities, Ho Chi Minh เมือง โฮจิมินห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

*ขอบคุณรูปบางส่วนจาก FB : International Exchange Club (USSH)