• โครงการศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
  • โครงการศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
  • โครงการศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
  • โครงการศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
  • โครงการศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการจัดการน้ำ ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2560