• โครงการ ความสัมพันธ์ไทย-เพื่อนบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560
  • โครงการ ความสัมพันธ์ไทย-เพื่อนบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560
  • โครงการ ความสัมพันธ์ไทย-เพื่อนบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560
  • โครงการ ความสัมพันธ์ไทย-เพื่อนบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560
  • โครงการ ความสัมพันธ์ไทย-เพื่อนบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการ ความสัมพันธ์ไทย-เพื่อนบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการ “ความสัมพันธ์ไทย-เพื่อนบ้าน: เรียนรู้ผ่านการจัดการพรมแดน เขตแดนของภาครัฐ การค้าชายแดน และผู้คนบนพรมแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว” ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดสระแก้ว ให้กับนิสิตหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน รหัสวิชา 01470353 ” โดยมีกำหนดการให้นิสิตศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา มีด่านชายแดนทั้งในรูปแบบของด่านถาวร และจุดผ่อนปรน และเป็นพื้นที่ที่มีการดำเนินธุรกิจการค้าชายแดนที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีการข้ามแดนเพื่อทำกิจกรรมต่างๆของผู้คนทั้งสองประเทศในหลากหลายลักษณะ เป็นการนำนิสิตเข้าไปพบปะ รับฟังข้อมูล และซักถามเรียนรู้ตรงจากบุคลากรทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้คนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยกับเพื่อนบ้านในอีกมิติหนึ่ง อันจะช่วยให้นิสิตมีความเข้าใจการกำหนดนโยบายความสัมพันธ์และสถานภาพระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน และแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ดียิ่งขึ้น