• โครงการเวลาของน้อง ครั้งที่ 10 (เเรกพบ SEAS15)
  • โครงการเวลาของน้อง ครั้งที่ 10 (เเรกพบ SEAS15)
  • โครงการเวลาของน้อง ครั้งที่ 10 (เเรกพบ SEAS15)
  • โครงการเวลาของน้อง ครั้งที่ 10 (เเรกพบ SEAS15)
  • โครงการเวลาของน้อง ครั้งที่ 10 (เเรกพบ SEAS15)

โครงการเวลาของน้อง ครั้งที่ 10 (เเรกพบ SEAS15)

ด้วย กลุ่มนิสิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเเละคณะกรรมการดครงการฯ ได้จัดกิจกรรม “โครงการเวลาของน้อง ครั้งที่ 10” หรือ SEAS 15 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมนพเก้า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 วัตุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ได้เข้าใจเเละเรียนรู้ถึงการปรับตัวในการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ทำความรู้จักและเข้าใจในการเรียนสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำความรู้จักคณะสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมนี้มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 ผ่านการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือซักถามในสิ่งที่สงสัย พร้อมกับทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกับเพื่อนใหม่และรุ่นพี่ในสาขา พร้อมทั้งปลูกฝังให้นิสิตได้รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฝึกให้นิสิตรู้จักการทำงานเป็นทีม รวมถึงส่งเสริมให้นิสิตภายในสาขามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในอนาคตเป็นอย่างมาก

วีดีโอภาพรวมในการทำกิจกรรม ทีนี่