• “โครงการศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
  • “โครงการศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
  • “โครงการศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
  • “โครงการศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
  • “โครงการศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

“โครงการศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561"

“โครงการศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561"
“โครงการศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางศาสตร์แห่งพระราชา" ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
จัดขึ้นในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้นิสิตในหลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดการทรัพยากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (01470262) และวิชาประวัติศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย (01452323) ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การศึกษาการจัดการป่าไม้ในพื้นที่ที่ต้นไม้ใหญ่ๆใกล้จะหมดไป ตลอดจนเรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์ป่าที่ยังมีอยู่และเพิ่มจำนวนป่าไม้ให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนและถูกต้องตามหลักวิชาต่อไปเป็นอย่างดี