• “โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ครั้งที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2561
  • “โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ครั้งที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2561
  • “โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ครั้งที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2561
  • “โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ครั้งที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2561
  • “โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ครั้งที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2561

“โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ครั้งที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2561

“โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ครั้งที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2561
จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ State University  of Malang ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยนำนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ชั้นปีที่ 4 รหัส 58 จำนวน 13 คน ออกไปเข้าร่วมแลกเปลี่ยน ศึกษาเรียนรู้องค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ต่างๆและการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมนอกสถานที่กับคณาจารย์และนักศึกษาของ Faculty of Letters, State University of Malang