• โครงการ “ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย - อินโดนีเซีย” ประจำปีการศึกษา 2561
  • โครงการ “ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย - อินโดนีเซีย” ประจำปีการศึกษา 2561
  • โครงการ “ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย - อินโดนีเซีย” ประจำปีการศึกษา 2561
  • โครงการ “ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย - อินโดนีเซีย” ประจำปีการศึกษา 2561
  • โครงการ “ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย - อินโดนีเซีย” ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการ “ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย - อินโดนีเซีย” ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการ “ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย - อินโดนีเซีย” ประจำปีการศึกษา 2561
จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ให้กับนิสิตหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 01470131 สังคมและวัฒนธรรมในอินโดนีเซีย 1, รายวิชา 01470332 ภูมิปัญญาอินโดนีเซีย 2 และ รายวิชา 01470432 บทคัดสรรวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 2 เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้เกี่ยวกับภูมิหลัง วัฒนธรรมแรกเริ่ม พัฒนาการของงานเขียน วรรณกรรม เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนข้อถกเถียงในประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นในสังคมอินโดนีเซีย ผ่านการทำกิจกรรมนอกสถานที่ ร่วมกับชาวอินโดนีเซียโดยตรง และได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอินโดนีเซียแล้ว การได้มีโอกาสนำชาวต่างชาติไปเยี่ยมชนสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของไทยและให้ความรู้ต่างๆ ยังถือเป็นการช่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีกทางหนึ่ง