• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

อาจารย์และเจ้าหน้าที่

ผศ.ดร.กนิษฐา ชิตช่าง

อาจารย์ประจำภาควิชารศ.ดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า

อาจารย์ประจำภาควิชาผศ.ดร.อภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์

อาจารย์ประจำภาควิชาผศ.ดร.ลลิตา หาญวงษ์

อาจารย์ประจำภาควิชาอาจารย์.ดร.จุฑารัตน์ จิตโสภา

อาจารย์ประจำภาควิชาอาจารย์ ดร.นิสารัตน์ ขันธโภค

อาจารย์ประจำภาควิชาผศ.ดร.อาวุธ ธีระเอก

อาจารย์ประจำภาควิชาผศ.ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์

อาจารย์ประจำภาควิชาอาจารย์ภควุฒิ ทวียศ

อาจารย์ประจำภาควิชาผศ.สิทธารถ ศรีโคตร

อาจารย์ประจำภาควิชาอาจารย์เรวัตร หินอ่อน

อาจารย์ประจำภาควิชาผศ.ดร.ศรัญญู เทพสงเคราะห์

อาจารย์ประจำภาควิชานางสาวปวีณา กระตุฤกษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป