• สมัครเข้าศึกษาต่อ
  • สมัครเข้าศึกษาต่อ
  • สมัครเข้าศึกษาต่อ
  • สมัครเข้าศึกษาต่อ
  • สมัครเข้าศึกษาต่อ

สมัครเข้าศึกษาต่อ

ติดตามการรับสมัครได้ที่ https://admission.ku.ac.th/

การรับสมัคร TCAS4 ระหว่างวันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563 

คุณสมบัติผู้สมัคร และ เกณฑ์การรับสมัคร

 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่ารับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. มีผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (O-NET และ GAT/PAT) ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีการศึกษา(นับจากปีที่สมัคร)
 4. มีคะแนนสอบวิชา O-NET โดยวิชา (03) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน 
 5. ผลการทดสอบ PAT เลือก 1 วิชาที่ได้คะแนนสูงสุดจากวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา   71   ความถนัดทางคณิตศาสตร์

รหัสวิชา   77   ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

รหัสวิชา   78   ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

รหัสวิชา   79   ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

รหัสวิชา   80   ความถนัดทางภาษาจีน

รหัสวิชา   81   ความถนัดทางภาษาอาหรับ

รหัสวิชา   82   ความถนัดทางภาษาบาลี

รหัสวิชา   83   ความถนัดทางภาษาเกาหลี

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 - ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้นและภาคปลาย ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท ประกอบด้วย

- ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ  ภาคการศึกษาละ     5,000 บาท
- ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย       ภาคการศึกษาละ     3,700 บาท
- ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย  ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมพิเศษโครงการ  ภาคการศึกษาละ   1,300 บาท
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน   12,000 บาท
- ค่ารักษาสถานภาพนิสิต  ภาคการศึกษาละ   4,000 บาท
- ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน      500 บาท

ติดต่อ-สอบถามได้ที่
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน เขตจตุจักร
กทม. 10900
เบอร์ติดต่อ 02-5613480 ต่อ 507,901-902
Email : paweena.krat@ku.th