• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

นายจิรกฤต รุ่งจิรโรจน์ (พี่บูม)

นายจิรกฤต รุ่งจิรโรจน์ (พี่บูม) รหัส -
ชื่อ - สกุล นายจิรกฤต รุ่งจิรโรจน์ (พี่บูม)
ข้อความจากนิสิต การเรียนในสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา นับว่าเป็นการสร้างระบวนการเรียนรู้บนพื้นฐานของการเรียนประวัติศาสตร์ ผ่านการสร้างความเข้าใจผ่านบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเพื่อนบ้าน โดยเป้าประสงค์ของผู้เรียนส่วนใหญ่เล็งเห็นประโยชน์จากกระแสความร่วมมือภายในภูมิภาค หรือ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ที่จะสามารถนำเอาความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน จวบจนพัฒนาไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งถือว่าหลักสูตรที่ผ่านมาเป็นการประสบความสำเร็จขั้นต้นที่เหล่านักศึกษาที่จบไปสามารถเข้าสู่กระบวนการทำงานในท้องตลาดได้อย่างเหมาะสม

รายละเอียด

รุ่น รหัส 51 SEAS 2 SOC 43 KU 68
ตำแหน่ง ผู้จัดการสายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด
ความประทับใจ

หลักสูตรเป็นอย่างไร ใช้ในการทำงานและการศึกษาต่ออย่างไร

การเรียนในสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา นับว่าเป็นการสร้างระบวนการเรียนรู้บนพื้นฐานของการเรียนประวัติศาสตร์ ผ่านการสร้างความเข้าใจผ่านบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเพื่อนบ้าน โดยเป้าประสงค์ของผู้เรียนส่วนใหญ่เล็งเห็นประโยชน์จากกระแสความร่วมมือภายในภูมิภาค หรือ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ที่จะสามารถนำเอาความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน จวบจนพัฒนาไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งถือว่าหลักสูตรที่ผ่านมาเป็นการประสบความสำเร็จขั้นต้นที่เหล่านักศึกษาที่จบไปสามารถเข้าสู่กระบวนการทำงานในท้องตลาดได้อย่างเหมาะสม

แม้ว่าปัจจุบันการทำงานที่รับผิดชอบอยู่นั้น จะไม่ได้ใช้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์สักเท่าไหร่ซึ่งก็คือด้านงานทรัพยากรมนุษย์ HR แต่กระบวนการเรียนรู้ในศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็สร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับสาขานี้อยู่ภายใต้คณะสังคมศาสตร์ ก็ทำให้เรามองเห็นบริบททางสังคมได้ดีมากยิ่งขึ้น การทำงานที่เกี่ยวข้องกับคนก็ยังคงคิดว่าเป็นจุดแข็งที่ดีสำหรับสาขานี้ การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสักเท่าไหร่ หากสาขาวิชาที่ศึกษาต่อไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปในสายอาชีพอื่นมากจนเกินไป อาทิ การศึกษาต่อไปทางบริหารก็สามารถที่จะเลือกได้ทั้งในกลุ่มบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจ หรือเรียนในศาสตร์สังคมก็สามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น แต่ในความเป็นจริงรุ่นพี่ที่จบไปก็อยู่ในหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งในธุรกิจการบิน หน่วยงานภาครัฐ อสังหาริมทรัพย์ สถาบันการเงิน สิ่งพิมพ์ หรือบริษัทเอกชนชั้นนำ ก็ขอให้นักศึกษารุ่นใหม่ๆไม่ต้องหวั่นกลัวในการหางานทำ เพราะสาขานี้ก็ยังสามารถทำงานได้หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและพร้อมปรับตัวของน้องๆทุกคนครับ

 

ความประทับใจต่อมหาวิทยาลัย/คณะ/โครงการ

ต้องบอกว่าโครงการนี้เดินทางมากว่า 1 ทศวรรษแล้วก็มีความยินดีที่ยังเข็มแข็งและมุ่งมั่นสร้างบัณฑิตรุ่นใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องครับ อีกทั้งยังปรับตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านหลักสูตร และส่งเสริมนิสิตในกิจกรรมต่างๆ สมัยที่ยังศึกษาอยู่การทำกิจกรรมเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากและทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้ ซึ่งต้องบอกว่าโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเป็นตัวกลางสำคัญที่ขับเคลื่อนและผลักดันนิสิตนักศึกษาทำกิจกรรมอย่างเต็มที่ ทั้งในระดับผู้อำนวยการโครงการ อาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ต่างก็ให้การสนับสนุนนิสิตอย่างเต็มที่ พร้อมสนับสนุนให้คำแนะนำในทุกขั้นตอน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นการพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีศักยภาพและทักษะในด้านอื่นๆ เมื่อเข้าสู่ชีวิตวัยทำงานหลังสำเร็จการศึกษาก็จะทำให้คุณรู้ว่าการพัฒนาทักษะทางด้านอื่นที่นอกเหนือจากความรู้ที่เรียนเป็นหลักในรั้วมหาวิทยาลัยแล้ว กิจกรรมก็สำคัญไม่แพ้เช่นกัน ก็อยากจะแนะนำให้น้องๆใช้ชีวิตอย่างเต็มที่โดยไม่ละทิ้งการเรียนครับ