• โครงการ SEAS SAVE WORLD รุ่นที่ 13
  • โครงการ SEAS SAVE WORLD รุ่นที่ 13
  • โครงการ SEAS SAVE WORLD รุ่นที่ 13
  • โครงการ SEAS SAVE WORLD รุ่นที่ 13
  • โครงการ SEAS SAVE WORLD รุ่นที่ 13

โครงการ SEAS SAVE WORLD รุ่นที่ 13

ในยุคโลกาภิวัฒน์ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการศึกษาสภาพแวดล้อมอย่างรอบด้าน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อสั่งสมประสบการณ์ในการใช้ชีวิต ส่งเสริมให้เกิดความกล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีของสังคม รวมถึงการมีจิตสาธารณะ ดังนั้น ทางชุมนุมนิสิตสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ ภาควิชาประวัติศาสตร์ จึงจัดโครงการ “SEAS SAVE WORLD” สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (เดิมชื่อโครงการรักษ์ป่า) เพื่อให้นิสิตได้เห็นถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งเเวดล้อม อีกทั้งยังมีการพัฒนาทักษะด้านบุคคลเพื่อให้นิสิตใหม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนนิสิต ได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มฝึกความมีระเบียบวินัย รู้จักการเสียสละทั้งต่อตนเองและส่วนรวม เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม โดยกิจกรรมโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี ผศ.ดร.ศรัญญู เทพสงเคราะห์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการร่วมเดินทางไปดูเเลนิสิตตลอดทั้งวัน

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ทางชุมนุมนิสิตสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ขอขอบคุณ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ที่ให้ความอนุเคราะห์นิสิตเข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ เเละหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรมทั้งหมด