• พันธกิจและวิสัยทัศน์
  • พันธกิจและวิสัยทัศน์
  • พันธกิจและวิสัยทัศน์
  • พันธกิจและวิสัยทัศน์
  • พันธกิจและวิสัยทัศน์

พันธกิจและวิสัยทัศน์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้แบบบูรณาการและภูมิภาคศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ
2. เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาและวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาตรี
3. เพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่การศึกษาแขนงวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปรัชญา
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเพื่อ “ผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพในการคิดและประยุกต์ใช้ความรู้แบบสหวิทยาการและภูมิภาคศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ”

ความสำคัญ
มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถวิเคราะห์ปัญหาพื้นฐานทางสังคมศาสตร์โดยใช้ความรู้ทางภูมิภาคศึกษา มีมาตรฐาน และมีความพร้อมในการทำงานและ/หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป