• “โครงการสัปดาห์วิชาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านสื่อสมัยใหม่”
  • “โครงการสัปดาห์วิชาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านสื่อสมัยใหม่”
  • “โครงการสัปดาห์วิชาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านสื่อสมัยใหม่”
  • “โครงการสัปดาห์วิชาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านสื่อสมัยใหม่”
  • “โครงการสัปดาห์วิชาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านสื่อสมัยใหม่”

“โครงการสัปดาห์วิชาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านสื่อสมัยใหม่”

เนื่องจากปัจจุบันทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อความรู้วิชาการที่ไม่ได้จำกัดแต่เพียงในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังสามารถได้รับความรู้ผ่านสื่อสมัยใหม่ในรูปแบบที่หลากหลายได้อีกด้วย เช่น ภาพยนตร์ สารคดี บทเพลง วิทยุ ข่าวสาร หนังสือ ฯลฯ โดยกลุ่มนิสิตสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม “โครงการสัปดาห์วิชาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านสื่อสมัยใหม่” ขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่นิสิตผ่านการเชิญวิทยากรพิเศษ คือ อาจารย์ชานันท์ ยอดหงษ์ วิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับมิติเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งท่านให้ความรู้เเละประโยชน์ที่สอดแทรกอยู่ภายในสื่อภาพยนตร์เรื่อง Markova : Comfort Gay ที่เลือกมานำมาเสนอ และได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุย เเละวิเคราะห์ประเด็นต่างๆภายในกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกับประธานโครงการฯ คือ ผศ.ดร.ลลิตา หาญวงษ์ เเละผู้เข้าร่วมงานทุกคน

โดยกิจกรรมนี้มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหลากหลายมิติ ผ่านสื่อสมัยใหม่ที่สามารถชี้ให้เห็นถึงประเด็นและแง่มุมร่วมสมัยต่าง ๆ รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ อันจะนำไปสู่การสร้างเจตนคติที่ดีต่อประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นให้นิสิตใฝ่เรียนรู้สืบเนื่องจากกิจกรรมเชิงวิชาการต่อผู้ที่ศึกษา และมีความสนใจในอาณาบริเวณศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการนำความรู้สู่การบริการวิชาการแก่สังคม และจุดประกายให้นิสิตเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน

ภาพบรรยายการโดยรวม คลิกที่นี่