• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

ผศ.ดร.กนิษฐา ชิตช่าง

ผศ.ดร.กนิษฐา ชิตช่าง รหัสอาจารย์ H 7010
ชื่อ - สกุล ผศ.ดร.กนิษฐา ชิตช่าง
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ข่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งโครงการ อาจารย์
วุฒิการศึกษา

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์

ประวัติศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ผลงานทางวิชาการ

อีเมล fsocktc@ku.ac.th
โทรศัพท์ -