• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

ผศ.ดร.อาวุธ ธีระเอก

ผศ.ดร.อาวุธ  ธีระเอก รหัสอาจารย์ H7025
ชื่อ - สกุล ผศ.ดร.อาวุธ ธีระเอก
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งโครงการ อาจารย์
วุฒิการศึกษา

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ความสนใจ

ประวัติศาสตร์สื่อการศึกษาและภาษาอังกฤษ

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัชกาลที่ 5

ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา

ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์และการเขียนเชิงวิชาการ

 

ผลงานทางวิชาการ

อีเมล fsocawt@ku.ac.th
โทรศัพท์ -