• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

ผศ.สิทธารถ ศรีโคตร

ผศ.สิทธารถ ศรีโคตร รหัสอาจารย์ H 7024
ชื่อ - สกุล ผศ.สิทธารถ ศรีโคตร
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งโครงการ อาจารย์
วุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจ

ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 
โบราณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประวัติศาสตร์การทหาร
การนําเสนอและการศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านสื่อภาพยนตร์

ผลงานทางวิชาการ

อีเมล olivanov_rex@hotmail.com
โทรศัพท์ 02-5613480 ต่อ 804