• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

อ.ดร.อภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์

อ.ดร.อภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์ รหัสอาจารย์ H 7018
ชื่อ - สกุล อ.ดร.อภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งโครงการ อาจารย์
วุฒิการศึกษา

Ph.D (History) National University of Singapore

ความสนใจ

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การค้าสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16-20 และประวัติศาสตร์ธุรกิจ

ผลงานทางวิชาการ

อีเมล fsocacc@ku.ac.th
โทรศัพท์ 0-2561– 3484 ต่อ 805