• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

อ.ภควุฒิ ทวียศ

อ.ภควุฒิ ทวียศ รหัสอาจารย์ H 7020
ชื่อ - สกุล อ.ภควุฒิ ทวียศ
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งโครงการ อาจารย์
วุฒิการศึกษา

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศึกษา) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจ

ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ

ผลงานทางวิชาการ

อีเมล pakawut@hotmail.com
โทรศัพท์ 02-561-3480 ต่อ 438