• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

ศิษย์เก่า #2

นายกวิน กิ้มยก
นายจิรกฤต รุ่งจิรโรจน์ (พี่บูม)
น.ส.นันทญา โกมลมาลย์ (พี่ลูกปลา)
นายกษิดิศ วงษ์ลิขิตธรรม (พี่คุ้ง)