• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

ศิษย์เก่า #1

น.ส.ยุบลมาศ บุญสร้างสม (พี่เตย)
นายธีรภัทร พฤกษสุนทรชัย (พี่ดุ๊ก)