• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

นายธีรภัทร พฤกษสุนทรชัย (พี่ดุ๊ก)

นายธีรภัทร พฤกษสุนทรชัย (พี่ดุ๊ก) รหัส -
ชื่อ - สกุล นายธีรภัทร พฤกษสุนทรชัย (พี่ดุ๊ก)
ข้อความจากนิสิต หลักสูตรที่เรียน สามาถใช้ในการศึกษาความเป็นตัวตนและของประเทศเพื่อนบ้าน เช่นการขายส่งออกฝั่งพม่าและลาว เราเข้าใจวัฒนธรรมของเขาและความต้องการเขาเพื่อต่อยอดในการขาย ในส่วนการขายงานโครงการภาคเหนือ SCG ความร่วมมือสร้างทีมติดตั้ง และพัฒนาทีมติดตั้งซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาว พม่า และไทใหญ่ เพื่อช่วยผลักดันยอดขายและงาน Solution ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขายงานโครงการ

รายละเอียด

รุ่น รหัส 50 SEAS 1 SOC42  KU67
ตำแหน่ง Solution sales Manager 
สถานที่ทำงาน บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด   
ความประทับใจ - หลักสูตรที่เรียน สามาถใช้ในการศึกษาความเป็นตัวตนและของประเทศเพื่อนบ้าน เช่นการขายส่งออกฝั่งพม่าและลาว เราเข้าใจวัฒนธรรมของเขาและความต้องการเขาเพื่อต่อยอดในการขาย  ในส่วนการขายงานโครงการภาคเหนือ SCG ความร่วมมือสร้างทีมติดตั้ง และพัฒนาทีมติดตั้งซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาว พม่า และไทใหญ่ เพื่อช่วยผลักดันยอดขายและงาน Solution ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขายงานโครงการ
- ส่วนความประทับใจ พี่ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านที่เพิ่มพูนความรู้ ทักษะการสื่อสาร ความเข้าใจในประเทศเพื่อนบ้าน SEA. ให้เราเข้าใจรากเหง้าของเขาเพื่อต่อยอดในธุรกิจในปัจจุบัน