• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

น.ส.ยุบลมาศ บุญสร้างสม (พี่เตย)

น.ส.ยุบลมาศ บุญสร้างสม (พี่เตย) รหัส -
ชื่อ - สกุล น.ส.ยุบลมาศ บุญสร้างสม (พี่เตย)
ข้อความจากนิสิต - หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรบริหาร หรือหลักสูตรทางด้านกฎหมาย หรือจะเป็นหลักสูตรทางด้านศิลปศาสตร์ก็สามารถศึกษาต่อได้อีกด้วย

รายละเอียด

รุ่น รหัส 50 SEAS 1 SOC42  KU67 
ตำแหน่ง พนักงานเอกชน 
สถานที่ทำงาน บริษัท ช.การช่าง จำกัด  (มหาชน) 
ความประทับใจ - หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้  สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรบริหาร หรือหลักสูตรทางด้านกฎหมาย หรือจะเป็นหลักสูตรทางด้านศิลปศาสตร์ก็สามารถศึกษาต่อได้อีกด้วย
- ความประทับใจต่อมหาวิทยาลัย/คณะ/โครงการ รู้สึกเป็นเกียรติที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกต่อโครงการ คณะ ร่วมไปถึงคณาจารย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนและการให้ข้อมูล