• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

ศิษย์เก่า #3

น.ส.กมลทิพย์ เดื่อทอง
นายชลัฐศร ชุณหชัย (พี่ยันฮี)
น.ส.นัชนันท์ โพธิสป (พี่ส้ม)
น.ส.อัจฉรา ลักษณ์สิริเลิศ (พี่ ปังหวาน)