• โครงการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
  • โครงการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
  • โครงการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
  • โครงการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
  • โครงการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
จัดขึ้นวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม สค.2-501 และ สค.2-502 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 2
เพื่อให้นิสิตในหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสนิสิต 61) ก่อนเปิดภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2561
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความพร้อมและความเข้าใจให้แก่นิสิตให้เรียนและทำกิจกรรมต่างๆ และใช้ชีวิตในการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างราบรื่น ก้าวหน้า
และสามารถจัดการปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตต่อไป