• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

อาจารย์ ดร.นิสารัตน์ ขันธโภค

อาจารย์ ดร.นิสารัตน์  ขันธโภค รหัสอาจารย์ H7029
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.นิสารัตน์ ขันธโภค
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งโครงการ อาจารย์
วุฒิการศึกษา -
ความสนใจ -
อีเมล nisarat.kun@ku.ac.th
โทรศัพท์ -