• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

อาจารย์ภควุฒิทวียศ

อาจารย์ภควุฒิทวียศ รหัสอาจารย์ H7020
ชื่อ - สกุล อาจารย์ภควุฒิทวียศ
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งโครงการ กรรมการ
วุฒิการศึกษา

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศึกษา) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจ

ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ

ผลงานทางวิชาการ

อีเมล pakawut@hotmail.com
โทรศัพท์ 02-561-3480 ต่อ 438