• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

อาจารย์ ดร.อภิชาชุติพงศ์พิสิฏฐ์

อาจารย์ ดร.อภิชาชุติพงศ์พิสิฏฐ์ รหัสอาจารย์ H7018
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.อภิชาชุติพงศ์พิสิฏฐ์
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งโครงการ กรรมการ
วุฒิการศึกษา

Ph.D (History) National University of Singapore

ความสนใจ

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การค้าสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16-20 และประวัติศาสตร์ธุรกิจ

ผลงานทางวิชาการ

อีเมล fsocacc@ku.ac.th
โทรศัพท์ 0-2561– 3484 ต่อ 805