• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

ผศ.ดร.อาวุธธีระเอก

ผศ.ดร.อาวุธธีระเอก รหัสอาจารย์ H 7025
ชื่อ - สกุล ผศ.ดร.อาวุธธีระเอก
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งโครงการ -
วุฒิการศึกษา

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ความสนใจ

ประวัติศาสตร์สื่อการศึกษาและภาษาอังกฤษ

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัชกาลที่ 5

ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา

ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์และการเขียนเชิงวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

อีเมล fsocawt@ku.ac.th
โทรศัพท์ -