• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

นางสาวปวีณา กระตุฤกษ์

นางสาวปวีณา กระตุฤกษ์ รหัสอาจารย์ -
ชื่อ - สกุล นางสาวปวีณา กระตุฤกษ์
ตำแหน่งวิชาการ -
ตำแหน่งโครงการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา

บธ.ม. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ความสนใจ

-

อีเมล paweena.krat@ku.th
โทรศัพท์ 02-5613480 ต่อ 507