• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

ผศ.ศรัญญู เทพสงเคราะห์

ผศ.ศรัญญู เทพสงเคราะห์ รหัสอาจารย์ H 7019
ชื่อ - สกุล ผศ.ศรัญญู เทพสงเคราะห์
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งโครงการ เลขานุการคณะกรรมการ
วุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจ

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่

ผลงานทางวิชาการ

อีเมล fsocsyt@ku.ac.th
โทรศัพท์ 02-5613480 ต่อ 427