• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

ผศ.ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์

ผศ.ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์ รหัสอาจารย์ H 7027
ชื่อ - สกุล ผศ.ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งโครงการ กรรมการ
วุฒิการศึกษา

Ph.D (Architectural Heritage Management and Tourism), International Program, Silpakorn University

ความสนใจ

มรดกวัฒนธรรมศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การวิเคราะห์วาทกรรม เพศวิถี ประวัติศาสตร์นอกกระแสหลัก 

ผลงานทางวิชาการ

อีเมล fsockkch@ku.ac.th
โทรศัพท์ 02-561-3480 ต่อ 355