• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

ผศ.ดร.ลลิตา หาญวงษ์

ผศ.ดร.ลลิตา หาญวงษ์ รหัสอาจารย์ H 7026
ชื่อ - สกุล ผศ.ดร.ลลิตา หาญวงษ์
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งโครงการ ประธานคณะกรรมการ
วุฒิการศึกษา

Ph.D (History) SOAS, University of London 

ความสนใจ

-

อีเมล l.hingkanonta@gmail.com
โทรศัพท์ 02-561-3480 ต่อ359