• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ จิตโสภา

อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์  จิตโสภา รหัสอาจารย์ H 7023
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ จิตโสภา
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งโครงการ กรรมการ
วุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจ

ประวัติศาสตร์ศิลปะไทยที่ปรากฏในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่

ผลงานทางวิชาการ

อีเมล chutarat_a@hotmail.com
โทรศัพท์ 02-561-3480 ต่อ 426