• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

รศ.ดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า

รศ.ดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า รหัสอาจารย์ H7007
ชื่อ - สกุล รศ.ดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า
ตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งโครงการ -
วุฒิการศึกษา

Ph.D (International Cooperation) Graduate School of International Development Nagoya University, Japan

ความสนใจ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา,ประวัติศาสตร์,ญี่ปุ่นศึกษา
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่ และ ญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลงานทางวิชาการ

อีเมล fsocskp@ku.ac.th
โทรศัพท์ 02-561-3480 ต่อ 719