• พินิจอุษาคเนย์ ฉบับที่ 8
  • พินิจอุษาคเนย์ ฉบับที่ 8
  • พินิจอุษาคเนย์ ฉบับที่ 8
  • พินิจอุษาคเนย์ ฉบับที่ 8
  • พินิจอุษาคเนย์ ฉบับที่ 8

พินิจอุษาคเนย์ ฉบับที่ 8

“วารสารพินิจอุษาคเนย์ ฉบับที่ 8” ของโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถูกจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอประเด็นทางการ เมืองเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากผลงานการวิจัยของนิสิตชั้นปีสุดท้ายของภาควิชา ซึ่งผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยมาเป็นอย่างดีนับว่าเป็นก้าวที่สวยงามของการเผยแพร่ผลงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการในอนาคต ด้วยความคาดหวังว่าเนื้อหาสาระบางส่วนในวารสารพินิจอุษาคเนย์ ฉบับที่ 8 นี้จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่สนใจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

ผลงานการวิจัยที่ปรากฎในวารสารฉบับนี้ ประกอบด้วย 9 บทความ ซึ่งนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็น “ผู้สูงอายุหลังการเกษียณบทบาทและความสามารถในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน”ที่มีการนำเสนอเกี่ยวกับความคิด การใช้ชีวิตรวมถึงบทบาทหน้าที่ของผู้สูงอายุหลังเกษียณ ซึ่งในปัจจุบันสังคมไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ ซึ่งบทความนี้จะนำเสนอมุมมองของสังคมไทยที่มีต่อบทบาทของผู้สูงอายุหลังเกษียณ ,บทบาททหารกับการเมืองไทยซึ่งนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบทบาททหารกับการเมืองไทยกับพัฒนาการของกองอำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ช่วงทศวรรษ 2520 - ปัจจุบัน ภายใต้รูปแบบแนวคิดรัฐเร้นลึกเนื่องจากในปัจจุบันทหารได้เข้ามามีบทบาทในการเมืองไทยเป็นอย่างมาก

ดาวน์โหลด: วารสารพินิจอุษาคเนย์ ฉบับที่ 8