• พินิจอุษาคเนย์ ฉบับที่ 6
  • พินิจอุษาคเนย์ ฉบับที่ 6
  • พินิจอุษาคเนย์ ฉบับที่ 6
  • พินิจอุษาคเนย์ ฉบับที่ 6
  • พินิจอุษาคเนย์ ฉบับที่ 6

พินิจอุษาคเนย์ ฉบับที่ 6

วารสารมองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฉบับที่ 6

"วารสารพินิจอุษาคเนย์ ฉบับที่ 6" ของโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากผลงานการวิจัยของนิสิตชั้นปีสุดท้ายของภาควิชาซึ่งผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยมาเป็นอย่างดีนับว่าเป็นก้าวที่สวยงามของการเผยแพร่ผลงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการในอนาคต

  ดาวน์โหลด : พินิจอุษาคเนย์