• ชำแหละอุษาคเนย์ ฉบับที่ 4
  • ชำแหละอุษาคเนย์ ฉบับที่ 4
  • ชำแหละอุษาคเนย์ ฉบับที่ 4
  • ชำแหละอุษาคเนย์ ฉบับที่ 4
  • ชำแหละอุษาคเนย์ ฉบับที่ 4

ชำแหละอุษาคเนย์ ฉบับที่ 4

วารสารมองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฉบับที่ 4  สรรสร้างขึ้นมาภายใต้กรอบความคิด " ชำแหละอุษาคเนย์" เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความเข้มข้นของบทความต่างๆที่ปรากฏในวารสารเล่มนี่ ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกจากกองบรรณาธิการ และคณาจารย์ของโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เพื่อให้ได้บทความที่มีความเข้มข้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงประเด็นร่วมสมัยภายใต้บริบทยุคโลกาภิวัฒน์

ดาวน์โหลด : ชำแหละอุษาคเนย์