• มอง:เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล่ม 1
  • มอง:เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล่ม 1
  • มอง:เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล่ม 1
  • มอง:เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล่ม 1
  • มอง:เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล่ม 1

มอง:เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล่ม 1

มอง:เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นวารสารวิชาการฉบับแรกของโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้จัดทำขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ความรู้ ในแวดวงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคดังกล่าว ผ่านผลงานและกิจกรรมต่างๆที่เป็น โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ให้ได้เผยแพร่ออกไปสู่ภายนอก

 

ดาวน์โหลด : มอง:เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล่ม 1