• หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ.2560
  • หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ.2560
  • หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ.2560
  • หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ.2560
  • หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ.2560

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ.2560

รายละเอียด
แผนการเรียน
ข้อมูลรายวิชา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา          วิทยาเขตบางเขน คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์

 

ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย                        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

    ภาษาอังกฤษ                    Bachelor of Arts Program in Southeast Asian Studies

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ชื่อเต็ม                           ศิลปศาสตรบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)

    ชื่อย่อ                            ศศ.บ. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)     

    ชื่อเต็ม                           Bachelor of Arts (Southeast Asian Studies)

    ชื่อย่อ                            B.A. (Southeast Asian Studies)

หลักสูตร

     1.1  จำนวนหน่วยกิต

                     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  132  หน่วยกิต

 

     1.2  โครงสร้างหลักสูตร    

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยว่า    30   หน่วยกิต    
    -  กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข   ไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกิต
    -  กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ   ไม่น้อยกว่า     3  
    -  กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร                 13  
    -  กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่า     8  
    -  กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์   ไม่น้อยกว่า     3  
(2) หมวดวิชาเฉพาะ                      ไม่น้อยกว่า   96  หน่วยกิต    
    -  วิชาเฉพาะบังคับ                  48  หน่วยกิต
    -  วิชาเฉพาะเลือก   ไม่น้อยกว่า  48  
              -  กลุ่มวิชาวัฒนธรรม                 12  
              -  กลุ่มวิชาเสริมความรู้และทักษะ               36  
 (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต     

 

     1.3  รายวิชา

 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต  
 1.1  กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
01175XXX กิจกรรมพลศึกษา     1(0-2-1)  
และให้นิสิตเลือกเรียน อีกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข  
  1.2  กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ   ไม่น้อยกว่า   หน่วยกิต
 ให้นิสิตเลือกเรียน อีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ     
  1.3  กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร       หน่วยกิต
   ภาษาไทย        
   ภาษาอังกฤษ        
 1.4  กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก     ไม่น้อยกว่า    หน่วยกิต 
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน        
และให้นิสิตเลือกเรียน อีกไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและ พลเมืองโลก
1.5  กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์       หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์
(2)  หมวดวิชาเฉพาะ        
2.1  วิชาเฉพาะบังคับ        
01470111** การเขียนงานวิชาการเพื่อการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3(3-0-6)  
01470112 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่    3(3-0-6)  
01470211**   เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่      3(3-0-6)  
01470212** ชาติพันธุ์วิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3(3-0-6)  
01470213** บทบาทของชาวจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่     3(3-0-6)  
01470251 ระบอบอำนาจนิยมและประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3(3-0-6)  
01470271 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในวรรณกรรม         3(3-0-6)  
01470272** ศิลปะและโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      3(3-0-6)  
01470311**  แนวคิดทางสังคมศาสตร์เพื่อการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3(3-0-6)  
01470351**   บทบาทของสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     3(3-0-6)  
01470352 อาเซียนและภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     3(3-0-6)  
01470361 การพัฒนาอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้          3(3-0-6)  
01470371 ศาสนาและความคิดทางสังคมการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3(3-0-6)  
01470381 ไทยร่วมสมัย      3(3-0-6)  
01470491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา    3(3-0-6)  
01470497 สัมมนา      1  
01470498 ปัญหาพิเศษ      2  
 2.2  วิชาเฉพาะเลือก   ไม่น้อยกว่า   96  หน่วยกิต     
  2.2.1  กลุ่มวิชาสังคมวัฒนธรรม       
ให้นิสิตเลือกเรียน 1 กลุ่มจาก 5 กลุ่มวิชา 12 หน่วยกิต ดังนี้     
กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาสังคมวัฒนธรรมพม่า       
01470121** สังคมและวัฒนธรรมพม่า I       3(3-0-6)  
01470221**  สังคมและวัฒนธรรมพม่า II                   3(3-0-6)  
01470222**  ภูมิปัญญาพม่า I                              3(3-0-6)  
01470321**   ภูมิปัญญาพม่า II                       3(3-0-6)  
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาสังคมวัฒนธรรมเวียดนาม         
01470122**  สังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม I      3(3-0-6)  
01470223**   สังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม II             3(3-0-6)  
01470224**  ภูมิปัญญาเวียดนาม I                 3(3-0-6)  
01470322**  ภูมิปัญญาเวียดนาม II      3(3-0-6)  
กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาสังคมวัฒนธรรมกัมพูชา      
01470123**  สังคมและวัฒนธรรมกัมพูชา I                3(3-0-6)  
01470225**   สังคมและวัฒนธรรมกัมพูชา II             3(3-0-6)  
01470226**  ภูมิปัญญากัมพูชา I                      3(3-0-6)  
01470323**   ภูมิปัญญากัมพูชา II                   3(3-0-6)  
กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาสังคมวัฒนธรรมอินโดนีเซีย                     
01470131**   สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย I          3(3-0-6)  
01470231**   สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย II         3(3-0-6)  
01470232**   ภูมิปัญญาอินโดนีเซีย I                  3(3-0-6)  
01470331**   ภูมิปัญญาอินโดนีเซีย II                   3(3-0-6)  
กลุ่มที่ 5 กลุ่มวิชาสังคมวัฒนธรรมของชาวจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      
01470141** สังคมและวัฒนธรรมของชาวจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ I         3(3-0-6)  
01470241**  สังคมและวัฒนธรรมของชาวจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ II         3(3-0-6)  
01470242** ภูมิปัญญาของชาวจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ I    3(3-0-6)  
01470341** ภูมิปัญญาของชาวจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ II    3(3-0-6)  
  2.2.2  กลุ่มวิชาเสริมความรู้และทักษะ        
01470252** เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสังคมโลก          3(3-0-6)  
01470261  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้          3(3-0-6)  
01470262  การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้            3(3-0-6)  
01470324**  บทคัดสรรวัฒนธรรมพม่า I                           3(3-0-6)  
01470325**   บทคัดสรรวัฒนธรรมเวียดนาม I                            3(3-0-6)  
01470326**   บทคัดสรรวัฒนธรรมกัมพูชา I       3(3-0-6)  
01470332**   บทคัดสรรวัฒนธรรมอินโดนีเซีย I      3(3-0-6)   
01470342**   บทคัดสรรวัฒนธรรมของชาวจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ I           3(3-0-6)   
01470382 พม่าร่วมสมัย      3(3-0-6)   
01470383  เวียดนามร่วมสมัย      3(3-0-6)   
01470384  มาเลเซียร่วมสมัย       3(3-0-6)   
01470385  อินโดนีเซียร่วมสมัย      3(3-0-6)   
01470386 สิงคโปร์ร่วมสมัย       3(3-0-6)   
01470387  ลาวร่วมสมัย       3(3-0-6)   
01470388   กัมพูชาร่วมสมัย       3(3-0-6)   
01470389 ฟิลิปปินส์ร่วมสมัย       3(3-0-6)   
01470422 บทคัดสรรวัฒนธรรมพม่า II      3(3-0-6)   
01470426 บทคัดสรรวัฒนธรรมเวียดนาม II       3(3-0-6)   
01470428 บทคัดสรรวัฒนธรรมกัมพูชา II       3(3-0-6)   
01470432 บทคัดสรรวัฒนธรรมอินโดนีเซีย II      3(3-0-6)   
01470441**  บทคัดสรรวัฒนธรรมของชาวจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ II      3(3-0-6)  
01470451**   ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน   3(3-0-6)   
01470452** การเมืองภาคประชาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6)   
01470372  การอพยพย้ายถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้         3(3-0-6)   
01470474**   สังคมมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6)   
01470475**   เพศสภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้         3(3-0-6)   
01470472 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในภาพยนตร์   3(3-0-6)   
01470473 พิพิธภัณฑ์ศึกษาและการจัดการวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     3(3-0-6)   
01470476**  ประเด็นร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา   3(3-0-6)   
01470481**  โลกาภิวัตน์กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      3(3-0-6)   
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต     

 

 ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1                            จำนวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน   2(2-0-4)
01175XXX กิจกรรมพลศึกษา   1(0-2-1)
  ภาษาอังกฤษ   3( -   - )
  ภาษาไทย   3( -   - )
  วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์   3( -   - )
  วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ   3( -   - )
  วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   3( -   - )
   รวม 18( -   - )

 ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2                              จำนวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

01470111 การเขียนงานวิชาการเพื่อการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6)
01470112 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่                                3(3-0-6)
  วิชาเฉพาะเลือกในกลุ่มวิชาวัฒนธรรม   3( -   - )
  วิชาเลือกเสรี   3( -   - )
  วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์   3( -   - )
  วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   3( -   - )
  รวม 18( -   - )

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1                  จำนวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

01470211 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่      3(3-0-6)
01470271 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในวรรณกรรม   3(3-0-6)
01470272 ศิลปะและโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6)
  ภาษาอังกฤษ       3( -   - )
  วิชาเฉพาะเลือกในกลุ่มวิชาสังคมวัฒนธรรม    3( -   - )
  วิชาเฉพาะเลือกในกลุ่มวิชาเสริมความรู้และทักษะ   3( -   - )
  รวม 18( -   - )

 ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2                  จำนวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

01470212 ชาติพันธุ์วิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6)
01470213 บทบาทชาวจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่   3(3-0-6)
01470251 ระบอบอำนาจนิยมและประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6)
  วิชาเฉพาะเลือกในกลุ่มวิชาสังคมวัฒนธรรม   3( -   - )
  วิชาเฉพาะเลือกในกลุ่มวิชาเสริมความรู้และทักษะ   3( -   - )
  วิชาเลือกเสรี   3( -   - )
  รวม 18( -   - )

 ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1                  จำนวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

01470311 แนวคิดทางสังคมศาสตร์เพื่อการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6)
01470361 การพัฒนาอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้        3(3-0-6)
01470371 ศาสนาและความคิดทางสังคมการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต         3(3-0-6)
01470381 ไทยร่วมสมัย                                               3(3-0-6)
  ภาษาอังกฤษ   3( -   - )
  วิชาเฉพาะเลือกในกลุ่มวิชาสังคมวัฒนธรรม   3( -   - )
  รวม 18( -   - )

 ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2                  จำนวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

01470351 บทบาทของสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      3(3-0-6)
01470352 อาเซียนและภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้          3(3-0-6)
  วิชาเฉพาะเลือกในกลุ่มวิชาเสริมความรู้และทักษะ 12( -   - )
  รวม 18( -   - )

 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1                  จำนวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

01470791 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา         3(3-0-6)
  วิชาเฉพาะเลือกในกลุ่มวิชาเสริมความรู้และทักษะ 12( -   - )
  รวม 18( -   - )

 ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2                  จำนวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

01470497 สัมมนา   1
01470498 ปัญหาพิเศษ   2
  วิชาเฉพาะเลือกในกลุ่มวิชาเสริมความรู้และทักษะ   6( -   - )
  รวม   9( -   - )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<td style="width: 109.2px;

01470111** การเขียนงานวิชาการเพื่อการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                  3(3-0-6)
       เทคนิคการอ้างอิงสำหรับการเขียนงานทางวิชาการ  การอ่านเอาเรื่องและการสรุปความคิดรวบยอด เทคนิคการตั้งหัวข้อ การวางประเด็นและโครงเรื่อง ทักษะการเขียนงานทางวิชาการทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  
     
01470112 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่  3(3-0-6)
       การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และความเกี่ยวพันระหว่างอาณาจักรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณ อิทธิพลจากภายนอกภูมิภาคที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิภาคด้านต่างๆ ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงศตวรรษที่ 18  
     
01470121**  สังคมและวัฒนธรรมพม่า I         3(3-0-6)
       ภูมิหลังและพัฒนาการแรกเริ่มของสังคมและวัฒนธรรมพม่า  
     
01470122**   สังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม I 3(3-0-6)
       ภูมิหลังและพัฒนาการแรกเริ่มของสังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม  
     
01470123** สังคมและวัฒนธรรมกัมพูชา I  
       ภูมิหลังและพัฒนาการแรกเริ่มของสังคมและวัฒนธรรมกัมพูชา 3(3-0-6)
     
01470131**   สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย I                    3(3-0-6)
       ภูมิหลังและพัฒนาการแรกเริ่มของสังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย  
     
01470141**  สังคมและวัฒนธรรมของชาวจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ I 3(3-0-6) 
       ภูมิหลังและพัฒนาการแรกเริ่มของสังคมและวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
     
01470211**   เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่  3(3-0-6)
       พลวัตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ระบอบอาณานิคมกับการเปลี่ยนรูปแบบทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ลัทธิชาตินิยม การปฏิวัติและการถอนตัวของอาณานิคม สงครามเย็น การสร้างชาติของรัฐเอกราช การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองยุคสงครามเย็นและหลังสงครามเย็น  
     
01470212** ชาติพันธุ์วิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6) 
       อัตลักษณ์ทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม ลักษณะทางชาติพันธุ์วิทยาปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประชากรท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเด็นทางชาติพันธุ์ในโลกปัจจุบัน   
     
01470213**  บทบาทของชาวจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 3(3-0-6)
       บทบาทของชาวจีนที่มีต่อพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การอพยพตั้งถิ่นฐานของชาวจีนในช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยพิจารณาถึงบทบาทของชาวจีนต่อพัฒนาการของรัฐต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การอพยพของชาวจีนในยุคอาณานิคมและบทบาทของชาวจีนต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจของภูมิภาค นโยบายของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีต่อชาวจีนโพ้นทะเลในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บทบาทของชาวจีนที่มีต่อพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของภูมิภาคจนถึงปัจจุบัน  
     
01470221** สังคมและวัฒนธรรมพม่า II                  3(3-0-6) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01470121  
       รูปแบบชีวิตประจำวัน การสื่อสารทางวัฒนธรรม และการบริโภคในวัฒนธรรมพม่า  
     
01470222** ภูมิปัญญาพม่า I                 3(3-0-6)
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01470221  
       ความรู้ ความคิด และความเชื่อของสังคมที่ได้รับการถ่ายทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน ความคิดพื้นฐานในการดำรงชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่  เอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาของกลุ่มชนและวิถีการมองโลกในสังคมพม่า  
     
01470223** สังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม II                  3(3-0-6)
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01470122  
       รูปแบบชีวิตประจำวัน การสื่อสารทางวัฒนธรรม และการบริโภคในวัฒนธรรมเวียดนาม  
     
01470224** ภูมิปัญญาเวียดนาม I                 3(3-0-6)
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01470223  
       ความรู้ ความคิด และความเชื่อของสังคมที่ได้รับการถ่ายทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน ความคิดพื้นฐานในการดำรงชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่  เอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาของกลุ่มชนและวิถีการมองโลกในสังคมเวียดนาม  
     
01470225**  สังคมและวัฒนธรรมกัมพูชา II                  3(3-0-6)
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01470123  
       รูปแบบชีวิตประจำวัน การสื่อสารทางวัฒนธรรม และการบริโภคในวัฒนธรรมกัมพูชา  
     
01470226**   ภูมิปัญญากัมพูชา I                   3(3-0-6)
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01470225   
       ความรู้ ความคิด และความเชื่อของสังคมที่ได้รับการถ่ายทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน ความคิดพื้นฐานในการดำรงชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่  เอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาของกลุ่มชนและวิถีการมองโลกในสังคมกัมพูชา  
     
01470231** สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย II 3(3-0-6) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01470131  
       รูปแบบชีวิตประจำวัน การสื่อสารทางวัฒนธรรม และการบริโภคในวัฒนธรรมอินโดนีเซีย  
     
01470232** ภูมิปัญญาอินโดนีเซีย I                 3(3-0-6) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01470231  
       ความรู้ ความคิด และความเชื่อของสังคมที่ได้รับการถ่ายทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน ความคิดพื้นฐานในการดำรงชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่  เอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาของกลุ่มชนและวิถีการมองโลกในสังคมอินโดนีเซีย  
     
01470241** สังคมและวัฒนธรรมของชาวจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ II 3(3-0-6)
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01470141  
       รูปแบบชีวิตประจำวัน การสื่อสารทางวัฒนธรรม และการบริโภคในวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
     
01470242**   ภูมิปัญญาของชาวจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ I 3(3-0-6)
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01470241  
       ความรู้ ความคิด และความเชื่อของสังคมที่ได้รับการถ่ายทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน ความคิดพื้นฐานในการดำรงชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่  เอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาของกลุ่มชนและวิถีการมองโลกในสังคมชาวจีนโพ้นทะเล     
     
 01470251 ระบอบอำนาจนิยมและประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     3(3-0-6)
       ระบบการเมืองและความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำเนิดและพัฒนาการของอำนาจนิยมและประชาธิปไตยตั้งแต่ได้รับเอกราช รูปแบบของการเมืองทั้งสองระบอบ แนวทางการศึกษาการเมืองของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
     
01470252** เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสังคมโลก  3(3-0-6)
       พัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ยุคสงครามเย็นถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้บริบทของสงครามเย็น รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงประเด็นต่าง ๆที่มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคหลังสงครามเย็น  
     
01470261 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
       บทบาทและนโยบายของรัฐที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละประเทศ  ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
     
01470262 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6)
       นโยบายและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศ ความร่วมมือและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคทั้งภาครัฐและภาคประชาชน  
     
01470271 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในวรรณกรรม  3(3-0-6) 
       เนื้อหาและกลวิธีการประพันธ์ในวรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การวิเคราะห์สังคม วัฒนธรรม และการเมืองผ่านงานวรรณกรรม  
     
01470272** ศิลปะและโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6) 
       ความสำคัญของศิลปะและโบราณคดีในการทำความเข้าใจพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของอาณาจักรโบราณและสังคมสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการศึกษานอกสถานที่  
     
01470311**  แนวคิดทางสังคมศาสตร์เพื่อการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6)
       พื้นฐานทางความคิดด้านปรัชญาสังคมศาสตร์ ความคิดและแนวทางการศึกษาสังคมศาสตร์ของนักคิดหลัก โดยเฉพาะ Emile Durkheim, Max Weber และ Karl Marx ทฤษฎี แนวทาง และมโนทัศน์ทางสังคมศาสตร์ระดับสูงเพื่อการวิเคราะห์พัฒนาการทางการเมืองและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย  
     
01470321** ภูมิปัญญาพม่า II               3(3-0-6) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01470222  
       การปรับเปลี่ยนแนวคิด  ความเชื่อ  และภูมิปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน  ความขัดแย้งและการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาหลากกระแสในสังคมพม่า  
     
01470322** ภูมิปัญญาเวียดนาม II              3(3-0-6) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01470224  
       การปรับเปลี่ยนแนวคิด  ความเชื่อ  และภูมิปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน  ความขัดแย้งและการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาหลากกระแสในสังคมเวียดนาม  
     
01470323**  ภูมิปัญญากัมพูชา II              3(3-0-6)
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01470226    
       การปรับเปลี่ยนแนวคิด  ความเชื่อ  และภูมิปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน  ความขัดแย้งและการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาหลากกระแสในสังคมกัมพูชา  
     
01470324** บทคัดสรรวัฒนธรรมพม่า I                     3(3-0-6)
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01470321  
       ภูมิหลังและพัฒนาการของงานเขียน วรรณกรรม และเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ในสังคมพม่า  
     
01470325**  บทคัดสรรวัฒนธรรมเวียดนาม I               3(3-0-6)
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01470322  
       ภูมิหลังและพัฒนาการของงานเขียน วรรณกรรม และเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ในสังคมเวียดนาม  
     
01470326**  บทคัดสรรวัฒนธรรมกัมพูชา I 3(3-0-6)
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01470323  
       ภูมิหลังและพัฒนาการของงานเขียน วรรณกรรม และเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ในสังคมกัมพูชา  
     
01470331**  ภูมิปัญญาอินโดนีเซีย II              3(3-0-6) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01470232  
       การปรับเปลี่ยนแนวคิด  ความเชื่อ  และภูมิปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน  ความขัดแย้งและการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาหลากกระแสในสังคมอินโดนีเซีย  
     
01470332**   บทคัดสรรวัฒนธรรมอินโดนีเซีย I                3(3-0-6)
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01470331  
       ภูมิหลังและพัฒนาการของงานเขียน วรรณกรรม และเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ในสังคมอินโดนีเซีย  
      
01470341** ภูมิปัญญาของชาวจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ II 3(3-0-6)
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01470242  
       การปรับเปลี่ยนแนวคิด  ความเชื่อ  และภูมิปัญญาของชาวจีนโพ้นทะเลยุคปัจจุบัน การผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาชาวจีนโพ้นทะเลกับภูมิปัญญาชาวพื้นเมืองในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
     
01470342** บทคัดสรรวัฒนธรรมของชาวจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ I                   3(3-0-6)
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01470341  
       ภูมิหลังและพัฒนาการของงานเขียน วรรณกรรม และเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ในสังคมจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
     
01470351** บทบาทของสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6)
       ผลประโยชน์และบทบาทของมหาอำนาจในโลกตะวันตกและโลกตะวันออกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจที่มีต่อภูมิภาคก่อนและหลังสิ้นสุดสงครามเวียดนาม อิทธิพลของมหาอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
     
01470352 อาเซียนและภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6)
       การเปลี่ยนแปลงของระบบโลก พัฒนาการของสหภาพยุโรปในฐานะการเป็นต้นแบบของอาเซียน พัฒนาการของอาเซียนตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงยุคสงครามเย็น และการเปลี่ยนเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ โดยเชื่อมโยงอาเซียนเข้ากับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจในภูมิภาคและระบบการผลิตของทุนนิยมข้ามชาติในเอเชียตะวันออก  
     
01470361 การพัฒนาอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3(3-0-6)
       การพัฒนาอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเข้าเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกในทศวรรษที่ 1970 บทบาทของชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะญี่ปุ่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมของภูมิภาค ผลกระทบจากนโยบายของรัฐในด้านการจัดการทางเศรษฐกิจระดับมหภาคที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม  ความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้กรอบอาเซียน  
     
01470371 ศาสนาและความคิดทางสังคมการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6)
       พัฒนาการของศาสนา ความเชื่อ และความคิดทางสังคมการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงร่วมสมัย การเผยแพร่ของศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ลัทธิขงจื้อ และปรัชญาอื่นๆ การผสมผสานและการปรับตัวของศาสนาและความคิดทางสังคมการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
     
01470372 การอพยพย้ายถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6)
       พลวัตการอพยพเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลกระทบต่อการเมือง กรอบนโยบายและกฎหมาย เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตราบจนปัจจุบัน   
     
01470381 ไทยร่วมสมัย   3(3-0-6)
       ประเด็นปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทยในปัจจุบัน   
     
01470382 พม่าร่วมสมัย  
       ประเด็นปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของพม่าในปัจจุบัน  3(3-0-6)