• หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ.2555
  • หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ.2555
  • หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ.2555
  • หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ.2555
  • หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ.2555

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ.2555

รายละเอียด
แผนการเรียน
ข้อมูลรายวิชา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

ภาควิชาประวัติศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา          วิทยาเขตบางเขน คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์

 

ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย                        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

    ภาษาอังกฤษ                    Bachelor of Arts Program in Southeast Asian Studies

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ชื่อเต็ม                           ศิลปศาสตรบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)

    ชื่อย่อ                            ศศ.บ. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)     

    ชื่อเต็ม                           Bachelor of Arts (Southeast Asian Studies)

    ชื่อย่อ                            B.A. (Southeast Asian Studies)

หลักสูตร

     1.1  จำนวนหน่วยกิต

                     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  134  หน่วยกิต

 

     1.2  โครงสร้างหลักสูตร    

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยว่า    32   หน่วยกิต    
    -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       6  หน่วยกิต
    -  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์       6  
    -  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       9  
    -  กลุ่มวิชาภาษา     9  
    -  กลุ่มวิชาพลศึกษา       2  
(2) หมวดวิชาเฉพาะ                      ไม่น้อยกว่า   96  หน่วยกิต    
    -  วิชาเฉพาะบังคับ                  48  หน่วยกิต
    -  วิชาเฉพาะเลือก     48  
              -  กลุ่มวิชาวัฒนธรรม                 12  
              -  กลุ่มวิชาเสริมความรู้และทักษะ               36  
 (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต     

 

     1.3  รายวิชา

 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   32  หน่วยกิต  
1.1  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต
1.2  กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต
1.3  กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต
1.4  กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก        9 หน่วยกิต 
       01355xxx ภาษาอังกฤษ             9( - - )
1.5  กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์      2 หน่วยกิต
 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา        1,1(0-2-1)
(2)  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   96  หน่วยกิต     
2.1  วิชาเฉพาะบังคับ        
01470111** สังคมศาสตร์เบื้องต้นสำหรับการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6)  
01470112**  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่  3(3-0-6)  
01470113** เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่      3(3-0-6)  
01470171** ชาติพันธุ์วิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6)  
01470211* การเขียนงานวิชาการเพื่อการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6)  
01470212** ประวัติศาสตร์จีนโพ้นทะเลสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้        3(3-0-6)  
01470251**  ระบอบอำนาจนิยมและประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6)  
01470271**  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในวรรณกรรม         3(3-0-6)  
01470272**  ศิลปะและโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6)  
01470351**  บทบาทของมหาอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     3(3-0-6)  
01470352*  อาเซียนและภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้           3(3-0-6)  
01470361**  การพัฒนาอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้         3(3-0-6)  
01470371**  ศาสนาและความคิดทางสังคมการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้        3(3-0-6)  
01470381**   ไทยร่วมสมัย      3(3-0-6)  
01470492**  ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา         3(3-0-6)  
01470497 สัมมนา      1  
01470498 ปัญหาพิเศษ      2  
 2.2  วิชาเฉพาะเลือก   ไม่น้อยกว่า   96  หน่วยกิต    
  2.2.1  กลุ่มวิชาสังคมวัฒนธรรม   12  12  
ให้นิสิตเลือกเรียน 1 กลุ่มจาก 7 กลุ่มวิชา 12 หน่วยกิต ดังนี้     
กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาสังคมวัฒนธรรมพม่า       
01470221** สังคมและวัฒนธรรมพม่า I       3(3-0-6)  
01470222**  สังคมและวัฒนธรรมพม่า II                   3(3-0-6)  
01470321**  ภูมิปัญญาพม่า I                              3(3-0-6)  
01470322**   ภูมิปัญญาพม่า II                       3(3-0-6)  
กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาวัฒนธรรมลาว        
01470223*  สังคมและวัฒนธรรมลาว I      3(3-0-6)  
01470224* สังคมและวัฒนธรรมลาว II      3(3-0-6)  
01470323* ภูมิปัญญาลาว I      3(3-0-6)  
01470324* ภูมิปัญญาลาว II      3(3-0-6)  
กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาสังคมวัฒนธรรมเวียดนาม         
01470225**  สังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม I      3(3-0-6)  
01470226**   สังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม II             3(3-0-6)  
01470325**  ภูมิปัญญาเวียดนาม I                 3(3-0-6)  
01470326**  ภูมิปัญญาเวียดนาม II      3(3-0-6)  
กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาสังคมวัฒนธรรมกัมพูชา      
01470123**  สังคมและวัฒนธรรมกัมพูชา I                3(3-0-6)  
01470225**   สังคมและวัฒนธรรมกัมพูชา II             3(3-0-6)  
01470226**  ภูมิปัญญากัมพูชา I                      3(3-0-6)  
01470323**   ภูมิปัญญากัมพูชา II                   3(3-0-6)  
กลุ่มที่ 5 กลุ่มวิชาสังคมวัฒนธรรมอินโดนีเซีย                     
01470231**   สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย I          3(3-0-6)  
01470232**   สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย II         3(3-0-6)  
01470331**   ภูมิปัญญาอินโดนีเซีย I                  3(3-0-6)  
01470332**   ภูมิปัญญาอินโดนีเซีย II                   3(3-0-6)  
กลุ่มที่ 6 กลุ่มวิชาวัฒนธรรมมาเลย์
   
01470233* สังคมและวัฒนธรรมมาเลย์ I      3(3-0-6)  
01470234* สังคมและวัฒนธรรมมาเลย์ II      3(3-0-6)  
01470333* ภูมิปัญญามาเลย์ I      3(3-0-6)  
01470334*  ภูมิปัญญามาเลย์ II       3(3-0-6)  
กลุ่มที่ 7 กลุ่มวิชาวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล     
01470241* สังคมและวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล I                   3(3-0-6)  
01470242* สังคมและวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล II                   3(3-0-6)  
01470341* ภูมิปัญญาจีนโพ้นทะเล I                  3(3-0-6)  
01470342* ภูมิปัญญาจีนโพ้นทะเล II               3(3-0-6)  
  2.2.2  กลุ่มวิชาเสริมความรู้และทักษะ    ไม่น้อยกว่า      36  หน่วยกิต  
01470213* สังคมศาสตร์สำหรับการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6)  
01470252*  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสังคมโลก  3(3-0-6)  
01470261**  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6)  
01470262**   การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6)  
01470263**  ธุรกิจและการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้         3(3-0-6)  
01470353**  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน      3(3-0-6)  
01470372**  การอพยพย้ายถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้           3(3-0-6)   
01470373**  สังคมมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6)   
01470374**  เพศสภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้           3(3-0-6)   
01470382**   พม่าร่วมสมัย       3(3-0-6)   
01470383**  เวียดนามร่วมสมัย      3(3-0-6)   
01470384**  มาเลเซียร่วมสมัย      3(3-0-6)   
01470385**  อินโดนีเซียร่วมสมัย      3(3-0-6)   
01470386**  สิงคโปร์ร่วมสมัย      3(3-0-6)   
01470387**  ลาวร่วมสมัย      3(3-0-6)   
01470388** กัมพูชาร่วมสมัย                                           3(3-0-6)   
01470389* ฟิลิปปินส์ร่วมสมัย       3(3-0-6)   
01470421*  บทคัดสรรวัฒนธรรมพม่า I      3(3-0-6)   
01470422* บทคัดสรรวัฒนธรรมพม่า II      3(3-0-6)   
01470423* บทคัดสรรวัฒนธรรมลาว I    3(3-0-6)   
01470424* บทคัดสรรวัฒนธรรมลาว II 3(3-0-6)  
01470425* บทคัดสรรวัฒนธรรมเวียดนาม I 3(3-0-6)   
01470426* บทคัดสรรวัฒนธรรมเวียดนาม II 3(3-0-6)   
01470427* บทคัดสรรวัฒนธรรมกัมพูชา I  3(3-0-6)   
01470428* บทคัดสรรวัฒนธรรมกัมพูชา II                      3(3-0-6)   
01470431* บทคัดสรรวัฒนธรรมอินโดนีเซีย I                       3(3-0-6)   
01470432* บทคัดสรรวัฒนธรรมอินโดนีเซีย II                        3(3-0-6)   
01470433* บทคัดสรรวัฒนธรรมมาเลย์ I 3(3-0-6)   
01470434* บทคัดสรรวัฒนธรรมมาเลย์ II 3(3-0-6)  
01470441* บทคัดสรรวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล I 3(3-0-6)   
01470442*  บทคัดสรรวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล II 3(3-0-6)  
01470451**  สิทธิในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                3(3-0-6)  
01470452**  การเมืองภาคประชาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)  
01470471**   ชุมชนและวัฒนธรรมจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย                3(3-0-6)   
01470472**  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในภาพยนตร์ 3(3-0-6)  
01470473* พิพิธภัณฑ์ศึกษาและการจัดการวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6)  
01470481* ประเด็นร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 3(3-0-6)  
01470482**  โลกาภิวัตน์กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6)  
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต     

 

 ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1                            จำนวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

01355xxx ภาษาอังกฤษ   3( - - )
  วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   3( - - )
  วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   6( - - )
  วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   6( - - )
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา  1(0-2-1)
  รวม 19( - - )

 ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2                              จำนวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

01470111 สังคมศาสตร์เบื้องต้นสำหรับการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
01470112 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่ 3(3-0-6)
01355xxx   ภาษาอังกฤษ 3( - - )
  วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3( - - )
  วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3( - - )
 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา   1(0-2-1)
  รวม 16( - - )

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1                  จำนวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

01470113 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่   3(3-0-6) 
01470211 การเขียนงานวิชาการเพื่อการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6) 
01470271 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในวรรณกรรม      3(3-0-6) 
01470272 ศิลปะและโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3(3-0-6) 
01355xxx ภาษาอังกฤษ   3( - - )
01470xxx วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวัฒนธรรม   3( - - )
  รวม 18( - - )

 ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2                  จำนวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

01470171 ชาติพันธุ์วิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6)
01470212 ประวัติศาสตร์จีนโพ้นทะเลสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้          3(3-0-6)
01470251 ระบอบอำนาจนิยมและประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6)
01470xxx วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวัฒนธรรม   3( -   - )
 01470xxx วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มเสริมความรู้และทักษะ   3( -   - )
  วิชาเลือกเสรี   3( -   - )
  รวม 18( -   - )

 ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1                  จำนวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

01470361 การพัฒนาอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้        3(3-0-6)
01470371 ศาสนาและความคิดทางสังคมการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6)
01470381 ไทยร่วมสมัย   3(3-0-6)
01470xxx วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวัฒนธรรม   3(3-0-6)
01470xxx วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มเสริมความรู้และทักษะ   3( -   - )
  วิชาเลือกเสรี   3( -   - )
  รวม 18( -   - )

 ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2                  จำนวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

01470351 บทบาทของมหาอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      3(3-0-6)
01470352 อาเซียนและภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้          3(3-0-6)
01470xxx วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวัฒนธรรม   3( - - )
01470xxx วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มเสริมความรู้และทักษะ   9( -   - )
  รวม 18( -  - )

 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1                  จำนวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

01470492 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา         3(3-0-6
01470xxx วิชาเฉพาะเลือกในกลุ่มวิชาเสริมความรู้และทักษะ 15( -   - )
  รวม 18( -  - )

 ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2                  จำนวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตัวเอง)

01470497 สัมมนา   1
01470498 ปัญหาพิเศษ   2
01470xxx วิชาเฉพาะเลือกในกลุ่มวิชาเสริมความรู้และทักษะ   6( -   - )
  รวม   9( -  - )

 

คำอธิบายรายวิชา

 

 

01470111**  สังคมศาสตร์เบื้องต้นสำหรับการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6)
       ทฤษฎี แนวทาง และมโนทัศน์หลักทางสังคมศาสตร์ระดับพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์เหตุการณ์การเมืองและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย  
     
01470112** เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่   3(3-0-6)
       การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และความเกี่ยวพันระหว่างอาณาจักรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณ อิทธิพลจากภายนอกภูมิภาคที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิภาคด้านต่างๆ ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงศตวรรษที่ 18  
     
01470113**  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่   3(3-0-6)  
       พลวัตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ระบอบอาณานิคมกับการเปลี่ยนรูปแบบทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ลัทธิชาตินิยม การปฏิวัติและการถอนตัวของอาณานิคม สงครามเย็น การสร้างชาติของรัฐเอกราช การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองยุคสงครามเย็นและหลังสงครามเย็น  
     
01470171** ชาติพันธุ์วิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3(3-0-6)
       อัตลักษณ์ทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม ลักษณะทางชาติพันธุ์วิทยาปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประชากรท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเด็นทางชาติพันธุ์ในโลกปัจจุบัน   
     
01470211* การเขียนงานวิชาการเพื่อการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
       เทคนิคการอ้างอิงสำหรับการเขียนงานทางวิชาการ  การอ่านเอาเรื่องและการสรุปความคิดรวบยอด เทคนิคการตั้งหัวข้อ การวางประเด็นและโครงเรื่อง ทักษะการเขียนงานทางวิชาการทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  
     
01470212**  ประวัติศาสตร์จีนโพ้นทะเลสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6)
       พัฒนาการทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมของชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  ปัญหาชาวจีนโพ้นทะเลในแต่ละประเทศ  พัฒนาการของทุนจีนโพ้นทะเล  สถานภาพและบทบาทของผู้มีเชื้อสายจีนในปัจจุบัน  
     
01470213* สังคมศาสตร์สำหรับการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6)
       ทฤษฎี แนวทาง และมโนทัศน์ทางสังคมศาสตร์ระดับสูงเพื่อการวิเคราะห์เหตุการณ์การเมืองและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย  
     
01470221* สังคมและวัฒนธรรมพม่า I 3(3-0-6)
       ภูมิหลังและพัฒนาการแรกเริ่มของสังคมและวัฒนธรรมพม่า  
     
01470222* สังคมและวัฒนธรรมพม่า II 3(3-0-6)
  พื้นฐาน : 01470221  
       รูปแบบชีวิตประจำวัน การสื่อสารทางวัฒนธรรม และการบริโภคในวัฒนธรรมพม่า  
     
01470223* สังคมและวัฒนธรรมลาว I 3(3-0-6)
       ภูมิหลังและพัฒนาการแรกเริ่มของสังคมและวัฒนธรรมลาว  
     
01470224* สังคมและวัฒนธรรมลาว II 3(3-0-6)
  พื้นฐาน : 01470223       
       รูปแบบชีวิตประจำวัน การสื่อสารทางวัฒนธรรม และการบริโภคในวัฒนธรรมลาว  
     
01470225* สังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม I 3(3-0-6)
       ภูมิหลังและพัฒนาการแรกเริ่มของสังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม  
     
01470226* สังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม II 3(3-0-6)
  พื้นฐาน : 01470225  
       รูปแบบชีวิตประจำวัน การสื่อสารทางวัฒนธรรม และการบริโภคในวัฒนธรรมเวียดนาม  
     
01470227* สังคมและวัฒนธรรมกัมพูชา I 3(3-0-6)
       ภูมิหลังและพัฒนาการแรกเริ่มของสังคมและวัฒนธรรมกัมพูชา  
     
01470228*  สังคมและวัฒนธรรมกัมพูชา II 3(3-0-6)
  พื้นฐาน : 01470227  
       รูปแบบชีวิตประจำวัน การสื่อสารทางวัฒนธรรม และการบริโภคในวัฒนธรรมกัมพูชา  
     
01470231* สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย I 3(3-0-6)
       ภูมิหลังและพัฒนาการแรกเริ่มของสังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย  
     
01470232* สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย II 3(3-0-6) 
  พื้นฐาน : 01470231      
       รูปแบบชีวิตประจำวัน การสื่อสารทางวัฒนธรรม และการบริโภคในวัฒนธรรมอินโดนีเซีย  
     
01470233* สังคมและวัฒนธรรมมาเลย์ I 3(3-0-6)
       ภูมิหลังและพัฒนาการแรกเริ่มของสังคมและวัฒนธรรมมาเลย์  
     
01470234* สังคมและวัฒนธรรมมาเลย์ II 3(3-0-6)
  พื้นฐาน : 01470233   
       รูปแบบชีวิตประจำวัน การสื่อสารทางวัฒนธรรม และการบริโภคในวัฒนธรรมมาเลย์  
     
01470241* สังคมและวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล I 3(3-0-6)
       ภูมิหลังและพัฒนาการแรกเริ่มของสังคมและวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
     
01470242* สังคมและวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล II                  3(3-0-6)
  พื้นฐาน : 01470241   
       รูปแบบชีวิตประจำวัน การสื่อสารทางวัฒนธรรม และการบริโภคในวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
     
01470251** ระบอบอำนาจนิยมและประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6)
       ระบบการเมืองและความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำเนิดและพัฒนาการของอำนาจนิยมและประชาธิปไตยตั้งแต่ได้รับเอกราช รูปแบบของการเมืองทั้งสองระบอบ แนวทางการศึกษาการเมืองของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
    3(3-0-6)
01470252* เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสังคมโลก   
       เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระเบียบโลกหลังสงครามเย็น สถานะทางการเมืองและเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสังคมโลก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับองค์การระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์กับเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ ยุโรป อเมริกา และภูมิภาคอื่นๆ   
     
01470261**  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
       บทบาทและนโยบายของรัฐที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละประเทศ  ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
     
01470262** การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
       นโยบายและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศ ความร่วมมือและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคทั้งภาครัฐและภาคประชาชน  
     
01470263**  ธุรกิจและการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     3(3-0-6)
       ธุรกิจและการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แนวคิดการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เขตการค้าเสรีอาเซียน ประชาคมอาเซียนกับนานาชาติ การพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศักยภาพการแข่งขันของอาเซียน และพลังขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของอาเซียนที่ส่งผลกระทบต่อโอกาสและความท้าทายในระบบเศรษฐกิจโลก  
     
01470271** เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในวรรณกรรม  3(3-0-6)
       เนื้อหาและกลวิธีการประพันธ์ในวรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การวิเคราะห์สังคม วัฒนธรรม และการเมืองผ่านงานวรรณกรรม  
     
01470272**  ศิลปะและโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6)
       ความสำคัญของศิลปะและโบราณคดีในการทำความเข้าใจพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของอาณาจักรโบราณและสังคมสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
     
01470321* ภูมิปัญญาพม่า I 3(3-0-6)
  พื้นฐาน : 01470222  
       ความรู้ ความคิด และความเชื่อของสังคมที่ได้รับการถ่ายทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน ความคิดพื้นฐานในการดำรงชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่  เอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาของกลุ่มชนและวิถีการมองโลกในสังคมพม่า  
     
01470322* ภูมิปัญญาพม่า II 3(3-0-6)
  พื้นฐาน : 01470321  
       การปรับเปลี่ยนแนวคิด  ความเชื่อ  และภูมิปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน  ความขัดแย้งและการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาหลากกระแสในสังคมพม่า  
     
01470323* ภูมิปัญญาลาว I 3(3-0-6)
  พื้นฐาน : 01470224  
       ความรู้ ความคิด และความเชื่อของสังคมที่ได้รับการถ่ายทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน ความคิดพื้นฐานในการดำรงชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่  เอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาของกลุ่มชนและวิถีการมองโลกในสังคมลาว  
     
01470324* ภูมิปัญญาลาว II 3(3-0-6)
  พื้นฐาน : 01470323  
       การปรับเปลี่ยนแนวคิด  ความเชื่อ  และภูมิปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน  ความขัดแย้งและการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาหลากกระแสในสังคมลาว  
     
01470325* ภูมิปัญญาเวียดนาม I 3(3-0-6)
  พื้นฐาน : 01470226  
       ความรู้ ความคิด และความเชื่อของสังคมที่ได้รับการถ่ายทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน ความคิดพื้นฐานในการดำรงชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่  เอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาของกลุ่มชนและวิถีการมองโลกในสังคมเวียดนาม  
     
01470326* ภูมิปัญญาเวียดนาม II 3(3-0-6)
  พื้นฐาน : 01470325  
       การปรับเปลี่ยนแนวคิด  ความเชื่อ  และภูมิปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน  ความขัดแย้งและการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาหลากกระแสในสังคมเวียดนาม  
     
01470327* ภูมิปัญญากัมพูชา I 3(3-0-6)
  พื้นฐาน : 01470228  
       ความรู้ ความคิด และความเชื่อของสังคมที่ได้รับการถ่ายทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน ความคิดพื้นฐานในการดำรงชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่  เอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาของกลุ่มชนและวิถีการมองโลกในสังคมกัมพูชา  
     
01470328* ภูมิปัญญากัมพูชา II 3(3-0-6)
  พื้นฐาน : 01470327  
       การปรับเปลี่ยนแนวคิด  ความเชื่อ  และภูมิปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน  ความขัดแย้งและการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาหลากกระแสในสังคมกัมพูชา  
     
01470331* ภูมิปัญญาอินโดนีเซีย I  3(3-0-6)
  พื้นฐาน : 01470232  
       ความรู้ ความคิด และความเชื่อของสังคมที่ได้รับการถ่ายทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน ความคิดพื้นฐานในการดำรงชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่  เอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาของกลุ่มชนและวิถีการมองโลกในสังคมอินโดนีเซีย  
     
01470332* ภูมิปัญญาอินโดนีเซีย II              3(3-0-6)
  พื้นฐาน : 01470331  
       การปรับเปลี่ยนแนวคิด  ความเชื่อ  และภูมิปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน  ความขัดแย้งและการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาหลากกระแสในสังคมอินโดนีเซีย  
     
01470333* ภูมิปัญญามาเลย์ I                 3(3-0-6) 
  พื้นฐาน : 01470234  
       ความรู้ ความคิด และความเชื่อของสังคมที่ได้รับการถ่ายทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน ความคิดพื้นฐานในการดำรงชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่  เอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาของกลุ่มชนและวิถีการมองโลกในสังคมมาเลย์  
     
01470334* ภูมิปัญญามาเลย์ II              3(3-0-6) 
  พื้นฐาน : 01470333  
       การปรับเปลี่ยนแนวคิด  ความเชื่อ  และภูมิปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน  ความขัดแย้งและการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาหลากกระแสในสังคมมาเลย์  
     
01470341* ภูมิปัญญาจีนโพ้นทะเล I                 3(3-0-6) 
  พื้นฐาน : 01470242  
       ความรู้ ความคิด และความเชื่อของสังคมที่ได้รับการถ่ายทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน ความคิดพื้นฐานในการดำรงชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่  เอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาของกลุ่มชนและวิถีการมองโลกในสังคมชาวจีนโพ้นทะเล  
     
01470342* ภูมิปัญญาจีนโพ้นทะเล II              3(3-0-6) 
  พื้นฐาน : 01470341  
       การปรับเปลี่ยนแนวคิด  ความเชื่อ  และภูมิปัญญาของชาวจีนโพ้นทะเลยุคปัจจุบัน การผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาชาวจีนโพ้นทะเลกับภูมิปัญญาชาวพื้นเมืองในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
     
01470351** บทบาทของมหาอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
       ผลประโยชน์และบทบาทของมหาอำนาจในโลกตะวันตกและโลกตะวันออกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจที่มีต่อภูมิภาคก่อนและหลังสิ้นสุดสงครามเวียดนาม อิทธิพลของมหาอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
     
 01470352* อาเซียนและภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6) 
       การเปลี่ยนแปลงของระบบโลก พัฒนาการของสหภาพยุโรปในฐานะการเป็นต้นแบบของอาเซียน พัฒนาการของอาเซียนตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงยุคสงครามเย็น และการเปลี่ยนเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ โดยเชื่อมโยงอาเซียนเข้ากับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจในภูมิภาคและระบบการผลิตของทุนนิยมข้ามชาติในเอเชียตะวันออก  
     
01470353**  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 3(3-0-6) 
       ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาพรวมและกรอบนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยพื้นฐานในการกำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน ความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในมิติต่างๆ   
     
01470361** การพัฒนาอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3(3-0-6) 
       การพัฒนาอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเข้าเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกในทศวรรษที่ 1970 บทบาทของชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะญี่ปุ่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมของภูมิภาค ผลกระทบจากนโยบายของรัฐในด้านการจัดการทางเศรษฐกิจระดับมหภาคที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม  ความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้กรอบอาเซียน  
     
01470371** ศาสนาและความคิดทางสังคมการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6) 
       พัฒนาการของศาสนา ความเชื่อ และความคิดทางสังคมการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงร่วมสมัย การเผยแพร่ของศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ลัทธิขงจื้อ และปรัชญาอื่นๆ การผสมผสานและการปรับตัวของศาสนาและความคิดทางสังคมการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
     
01470372**  การอพยพย้ายถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6) 
       พลวัตการอพยพเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลกระทบต่อการเมือง กรอบนโยบายและกฎหมาย เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตราบจนปัจจุบัน  
     
01470373**  สังคมมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     3(3-0-6) 
       การเข้ามาของศาสนาอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พื้นฐานและลักษณะสำคัญของสังคมมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัญหาสำคัญของสังคมมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์ และหลังเหตุการณ์ 9/11 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสังคมมุสลิมในภูมิภาคอื่นและประชาคมมุสลิม  
     
01470374**  เพศสภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6) 
       สถานภาพ บทบาทและปัญหาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเพศสภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อิทธิพลของศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมต่อความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ  โอกาสทางการศึกษาและปัญหาการกดขี่ทางเพศ บทบาททางการเมืองและทางสังคมของผู้นำสตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน  
     
01470381**  ไทยร่วมสมัย    
       ประเด็นปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทยในปัจจุบัน  3(3-0-6) 
     
01470382** พม่าร่วมสมัย  
       ประเด็นปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของพม่าในปัจจุบัน  3(3-0-6) 
     
01470383**  เวียดนามร่วมสมัย  3(3-0-6) 
       ประเด็นปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของเวียดนามในปัจจุบัน