87

สถาบันวิจัย

สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักประกันคุณภาพ
ระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904