86

ข่าวสารข้อมูล

สำนักหนังสือพิมพ์ และ องค์กรข่าวสารต่างประเทศ

PC NEWS
TIME
New Station
ITCP NEWS
Internet Daily News
Internet News
FOX NEWS
REUTERS
ABC NEWS
BBC THAI
NBC
CNN
CNI
USAToday
TNA NEWS
Live Broadcasting Nation Channel

สำนักหอสมุด

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
สำนักบรรณสาร วิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีประทุม (วิยาเขตบางเขน)
สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศูนย์บรรณสาร และ สื่อการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904